KOMU PRZYSŁUGUJE 1400 PLUS MIESIĘCZNIE?

KOMU PRZYSŁUGUJE 1400 PLUS MIESIĘCZNIE?

Zostało wprowadzone  nowe świadczenie w związku z epidemią koronawirusa – dodatek solidarnościowy. Przysługuje on osobom, które w związku z rozprzestrzenianiem się Covid-19 straciły pracę.

Ustawa o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 zakłada  świadczenie, przyznawane maksymalnie na 3 miesiące, w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. w wysokości 1,4 tys. zł miesięcznie.
Dodatek ma przysługiwać osobom, które były zatrudnione na podstawie umowy o pracę i z którymi umowa o pracę została rozwiązana po 15 marca 2020 r., albo uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta. Warunkiem uzyskania prawa do dodatku solidarnościowego jest co najmniej 60-dniowy okres podlegania w 2020 r. ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy.
Ustawa zakłada też podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych do kwoty 1,2 tys. w trzech pierwszych miesiącach jego wypłacania.
Źródło/alebank.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: