KRUS WYPŁACI PIENIĄDZE ZA OPIEKĘ NAD DZIECKIEM

KRUS WYPŁACI PIENIĄDZE ZA OPIEKĘ NAD DZIECKIEM

Wprowadzono nowe regulacje, na mocy których od 1 do 20 września 2020 r. ubezpieczonym rolnikom i/lub ich domownikom przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy.

Czy cokolwiek zmieniło się w porównaniu z poprzednimi zasiłkami opiekuńczymi? Nie – obowiązujące zarządzenia funkcjonują na tych samych zasadach. Kwoty pomocowe otrzymać można w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego, szkoły (lub innej placówki edukacyjnej) z powodu koronawirusa.

Dodatkowe informacje

Pieniądze za osobistą opiekę nad dzieckiem można dostać w przypadku, gdy nasza pociecha ma nie więcej niż osiem lat, a także w przypadku dzieci do lat 18, gdy posiadamy odpowiednie orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Przepisy te stosują się bez względu na wiek także wtedy, gdy nasze dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego. Co istotne, rolnicy i ich domownicy mogą otrzymać zasiłek również wtedy, gdy placówka edukacyjna jest już otwarta, ale jej funkcjonowanie jest ograniczone (np. zajęcia są zdalne i stacjonarne). Wniosek jest rozpatrywany negatywnie, gdy jedno z rodziców jest w stanie zapewnić dziecku opiekę ze względu na urlop macierzyński, brak pracy lub inne okoliczności.

Źródło/rolnikinfo.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: