KTO PIERWSZY WRÓCI DO SZKÓŁ?

KTO PIERWSZY WRÓCI DO SZKÓŁ?

– Powroty do nauki stacjonarnej w pierwszej kolejności dotyczyć będą uczniów klas VIII szkół podstawowych, klas maturalnych i uczniów szkół zawodowych, zwłaszcza klas najstarszych – powiedziała wiceminister edukacji Marzena Machałek, odpowiadając w środę w Sejmie na pytanie poselskie.

Wiceszefowa MEN wyjaśniła również, że możliwe jest także przesunięcie egzaminów zawodowych z sesji styczniowej na czerwiec.

– Po okresie wiosennego lockdownu pierwsze decyzje powrotu do zajęć stacjonarnych dotyczyły przede wszystkim kształcenia praktycznego – przypomniała Machałek.

– Nie można, mając konkretny zawód, zdany egzamin, nie można czegoś w tym zawodzie nie umieć, co odpowiada za bezpieczeństwo, za jakość wykonanej pracy – stwierdziła.

Zdalny tryb nauki dotyczy około 1 mln 800 tys. uczniów szkół ponadpodstawowych i niemal 2 mln uczniów starszych klas szkół podstawowych.

Nauka stacjonarna dotyczy z kolei 1,4 mln przedszkolaków oraz 1,1 mln uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Źródło: sejm.gov.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: