Laptopy dla uczniów z rodzin wielodzietnych

Laptopy dla uczniów z rodzin wielodzietnych

35 laptopów wraz z oprogramowaniem trafi do uczniów z rodzin wielodzietnych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Sprzęt zostanie zakupiony przez miasto dzięki dofinansowaniu w ramach projektu „Zdalna szkoła +”.

Umowa na udział w projekcie grantowym, którego celem jest zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo, Miasto Mława podpisało z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w poniedziałek 15 czerwca 2020 r. Projekt „Zdalna szkoła +”  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Całkowita wartość projektu to 105 000,00 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 88 861,50 zł, a z budżetu państwa pochodzi 16 138,50 zł. W ramach projektu zostanie zakupionych 35 laptopów wraz z oprogramowaniem. Zostaną one przekazane mławskim szkołom podstawowym i trafią do uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Źródło:UMM, fot.Obraz Lalmch z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: