“MALUCH+” 2021

“MALUCH+” 2021

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej rozstrzygnęło konkurs, w ramach modułu 1 skierowanego do gmin, na utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” w 2021 roku. Na tworzenie nowych miejsc opieki w ramach modułu 1a w województwie mazowieckim przeznaczono kwotę 10 982 274,86 zł, zaś w ramach modułu 1b przeznaczono kwotę 10 629 560,00 zł. Zadania finansowane będą ze środków rezerwy celowej.

W ramach modułu 1 Minister Rodziny i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego zakwalifikowanym przez wojewodów. Wysokość dofinansowania  ̶  w zakresie tworzenia miejsc opieki  ̶  odpowiada wysokości wnioskowanego zapotrzebowania na ten cel. Kwota dofinansowania na funkcjonowanie jednego miejsca zostanie ogłoszona wraz z rozstrzygnięciem pozostałych modułów, tj. do 15 stycznia 2021 r.

Jednostki samorządu terytorialnego, które zakwalifikowały się do otrzymania dofinansowania, zobowiązane są, w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez Ministra, dostarczyć oświadczenie o przyjęciu dotacji oraz inne wymagane dokumenty na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Biuro Rozwoju i Inwestycji

pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Więcej informacji oraz obowiązki jednostek samorządu terytorialnego zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania w ramach modułu 1, po ogłoszeniu wyników konkursu, znajdują się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/maluch2021-wyniki-konkursu-modul-1a1b

Program „MALUCH+” wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów. W ramach programu przyznawane jest dofinansowanie na tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. Celem rządowego programu jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

 

Źródło: powiatmlawski.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: