Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Mąż groził jej pozbawieniem życia! 57-latek otrzymał nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania

Nowe uprawnienie policji pozwala na szybkie odizolowanie sprawcy od ofiar przemocy domowej. Nie ważne, kto jest właścicielem mieszkania, ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa bitym, poniżanym ofiarom agresji, dlatego to zawsze sprawca przemocy musi się wyprowadzić. Policyjny nakaz/zakaz wydano w czwartek (18.02.2021r.) wobec 57-letniego mieszkańca Bartoszyc. Mężczyzna musi liczyć się też z odpowiedzialnością za przestępstwo znęcania się nad żoną, za które grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

W czwartek (18.02.2021r.) do wydziału kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach zgłosiła się pokrzywdzona kobieta, w której sprawie prowadzone jest dochodzenie o znęcanie się nad nią przez byłego męża. Kobieta zeznała, że w ostatnim czasie były mąż groził jej pozbawieniem życia. Z uwagi na tę informację i po analizie zgromadzonego już w sprawie materiału dowodowego policjant podjął decyzję o wdrożeniu procedury nakaz/zakaz. Wobec 57-latka wydano nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania, w którym mieszkał z pokrzywdzoną i zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Mężczyzna w obecności policjantów mógł zabrać tylko niezbędne rzeczy osobiste i musiał się wyprowadzić.

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT NOWYCH UPRAWNIEŃ POLICJI

30 listopada 2020 roku weszły w życie przepisy ustawy z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 956) . Na ich podstawie Policja otrzymała nowe uprawnienie w postaci możliwości wydania wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub (i) zakazu zbliżania
się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Zgodnie z nowymi uregulowaniami, policjant będzie miał prawo wydać nakaz lub
(i) zakaz:

 • podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub w jego bezpośrednim otoczeniu, jak również
 • w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie, (w szczególności

  w wyniku zgłoszenia przez osobę dotkniętą przemocą w rodzinie, kuratora sądowego

  lub pracownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków).

Do wydania nakazu lub zakazu zobowiązany jest każdy policjant, który poweźmie informację o stosowaniu przemocy w rodzinie.

Nakaz  lub (i) zakaz obowiązuje przez okres 14 dni, z możliwością przedłużenia czasu jego trwania przez sąd. Przed podjęciem decyzji o wydaniu nakazu lub (i) zakazu, policjant obligatoryjnie dokonuje oceny ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Dla oceny tego ryzyka, dedykowane są kwestionariusze jego szacowania, zawierające kryteria określone przez ustawodawcę.

W celu ustalenia zasadności wydania nakazu lub (i) zakazu Policja może dokonywać innych czynności, w szczególności przesłuchać w charakterze świadka osobę zgłaszającą przemoc w rodzinie lub osobę dotkniętą tą przemocą. Nakaz lub zakaz mogą być wydane łącznie i są natychmiast wykonalne. Policjant określa m.in. obszar lub odległość od wspólnie zajmowanego mieszkania, którą osoba stosująca przemoc w rodzinie będzie obowiązana zachować. Nakaz lub (i) zakaz będzie niezwłocznie doręczane zarówno osobie, wobec której zostały wydane, jak też osobie dotkniętej przemocą w rodzinie. W przypadku odmowy przyjęcia nakazu lub (i) zakazu przez osobę stosującą przemoc w rodzinie, doręczenie zobowiązania uważane jest za dokonane. Nakaz lub (i) zakaz mogą być wydane również w przypadku nieobecności osoby stosującej przemoc w rodzinie podczas wykonywania czynności przez Policję we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu. Odpis wydanego nakazu lub (i) zakazu będzie niezwłocznie doręczany prokuratorowi. O fakcie wydania nakazu lub (i) zakazu zawiadamiany będzie właściwy miejscowo zespół interdyscyplinarny, a gdy w mieszkaniu zamieszkiwać będą osoby małoletnie – także właściwy miejscowo sąd opiekuńczy. Czynność opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia przez osobę stosującą przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub (i) zakaz, odbywają się w obecności interweniujących policjantów i wymaga sporządzenia protokołu.

Osobie, wobec której wydany zostanie nakaz lub (i) zakaz będzie przysługiwało prawo:

 • zabrania ze sobą jedynie przedmiotów osobistego użytku i służących do świadczenia pracy oraz będących jej własnością zwierząt domowych
 • jednorazowa możliwość zabrania z mieszkania w późniejszym terminie mienia stanowiącego jej własność, w obecności policjanta i po uzgodnieniu terminu z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie
 • złożenia zażalenia do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia wspólnie zajmowanego mieszkania w związku z wydaniem nakazu lub zakazu.

Osoba, wobec której wydany zostanie nakaz lub (i) zakaz będzie dodatkowo zobowiązana:

 • do wskazania Policji deklarowanego miejsca pobytu
 • w miarę możliwości numeru telefonu
 • informowania o każdorazowej zmianie w powyższym zakresie.

W okresie obowiązywania nakazu lub (i) zakazu Policja zobowiązana jest, do co najmniej trzykrotnego sprawdzenia, czy nakaz lub (i) zakaz nie są naruszane, przy czym pierwsze sprawdzenie odbywać się będzie następnego dnia po wydaniu nakazu lub (i) zakazu.
W przypadku nie stosowania się do wydanego przez Policję zakazu lub (i) nakazu ustawodawca przewidział sankcje w Kodeksie wykroczeń – czyn zabroniony art. 66b przewidującego karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Wobec sprawcy tego wykroczenia stosowany będzie tryb przyśpieszony.

Nakaz lub (i) zakaz traci moc po upływie 14 dni od wydania, chyba, że w czasie
ich obowiązywania sąd udzieli zabezpieczenia w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Zobowiązania, z kolei tracą moc, w przypadku, gdy osoba stosująca przemoc
w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub zakaz, zostanie zatrzymana w związku
z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, a następnie zastosowany zostanie wobec
niej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania lub nakazania okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.

Źródło/policjagov.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: