MAZOWSZE DOPOSAŻY SZKOŁY Z POWIATU MŁAWSKIEGO

MAZOWSZE DOPOSAŻY SZKOŁY Z POWIATU MŁAWSKIEGO

233 mazowieckie szkoły biorą udział w unijnym projekcie samorządu Mazowsza, którego celem jest doposażenie placówek do prowadzenia nauki online. Jedną ze szkół biorącą udział w przedsięwzięciu jest Szkoła Podstawowa Nr 4 Im. Haliny Rudnickiej W Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 W Mławie.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: