Mazowsze powołuje Radę ds. Unii Europejskiej

Mazowsze powołuje Radę ds. Unii Europejskiej

Przy marszałku województwa mazowieckiego powstała Rada ds. Unii Europejskiej. To wynik podpisanego 13 sierpnia br. porozumienia między samorządem Mazowsza a Fundacją My Obywatele Unii Europejskiej im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego. Wśród zadań nowo powstałej rady jest m.in. budowa społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie tożsamości regionalnej, w szczególności w zakresie promowania postaw proeuropejskich. Dziś odbędzie się pierwsze inauguracyjne posiedzenia rady.

 

Zapoczątkowany przed laty proces integracji Polski z UE, zdaniem twórców rady, został zatrzymany. W tej sytuacji – jak podkreślają pomysłodawcy – potrzebne jest podjęcie rzeczowej dyskusji na temat umacniania integracji europejskiej. – Rola Unii Europejskiej w rozwoju i integracji wspólnot europejskich jest niezaprzeczalna. Nie chodzi tu tylko o środki unijne, które mogliśmy przeznaczyć na inwestycje drogowe, w kulturze, służbie zdrowia czy na rozwój przedsiębiorczości i strefy badawczej, to przede wszystkim poczucie wspólnoty. Niestety, w ciągu ostatnich kilku lat widzimy, że rola Polski na arenie międzynarodowej słabnie. Dla wielu przestajemy być partnerem, a stajemy się krajem, w którym nie są przestrzegane zasady praworządności, tolerancji czy demokracji – zauważa marszałek Adam Struzik.

 

W skład powołanej przy marszałku województwa mazowieckiego rady, obok samorządowców weszło wiele autorytetów oraz liderów różnych środowisk – ambasadorzy, profesorowie, nauczyciele, artyści, dziennikarze, przedstawiciele organizacji pozarządowych itd. (Lista członków Rady ds. UE – w załączeniu). Jak podkreśla amb. Jan Truszczyński, przedstawiciel Konferencji Ambasadorów RP niezwykle ważne jest stworzenie forum regularnej, zorganizowanej tematycznie debaty o wyzwaniach stojących przed UE i o pożądanych sposobach radzenia sobie z nimi. – Mazowsze oraz inne regiony Polski powinny aktywnie włączyć się w dyskusję w ramach Konferencji o przyszłości Europy. – podkreśla ambasador.

 

Z kolei Olgierd Łukaszewicz, założyciel Fundacji My Obywatele UE zauważa, że utworzenie Rady ds. UE przy marszałku województwa mazowieckiego stanowi odpowiedź na apel Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej zawarty w Uchwale Senatu RP z dnia 18 czerwca 2020 r. o znaczeniu edukacji europejskiej. – Fundacja My Obywatele UE zaproponowała projekt tej uchwały i z sukcesem zabiegała o jej przyjęcie przez Senat – dodaje.

 

Budowa społeczeństwa obywatelskiego, edukacja europejska i ekologiczna czy inicjowanie debaty publicznej o przyszłości Unii Europejskiej – to wyzwania niełatwe. Dlatego jak zaznaczył Witold Moszyński, prezes zarządu Fundacji My Obywatele UE poradzić sobie z nim mogą jedynie zaangażowani długodystansowcy.Wierzę, że dokładnie takie osoby udało nam się zgromadzić w radzie oraz że dołączą do nas także kolejne. Fundacja My Obywatele UE podejmuje wysiłki, aby podobne inicjatywy rozbłysły, jak gwiazdki unijne, w całej Polsce.

ŹRÓDŁO:mazovia.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: