MIASTO MŁAWA ISTNIEJE JUŻ 591 LAT

MIASTO MŁAWA ISTNIEJE JUŻ 591 LAT

14 lipca w Płocku zostały podpisane dokumenty lokacyjne dla Mławy „W Imię Pańskie. Amen. Na wieczną rzeczy pamiątkę. My Siemowit, Kazimierz i Władysław, z Bożej łaski książęta mazowieccy i ruscy, a także władcy i dziedzice ziemi płockiej, rawskiej, sochaczewskiej, gostynińskiej, płońskiej, wiskiej i bełskiej […] mieszkańcom tego miasta i ich następcom, z łaski naszej nadajemy […] pełne prawo teutońskie, zwane chełmińskim”. Tymi słowami rozpoczęła się przeszło pół millenia temu historia Mławy jako miasta.

„W środę, w dniu św. Małgorzaty, dziewicy i męczennicy, Roku Pańskiego 1429”, książęta mazowieccy Siemowit V, Kazimierz II i Władysław I. W akcie tym określili wszelkie uprawnienia mieszkańców Mławy oraz wskazali, jakim władzom mławianie będą podlegali i jakie świadczenia będą ponosili na rzecz książąt. Mieszkańcy musieli m.in. uiszczać roczny czynsz w wysokości 24 groszy praskich od włóki ziemi (w 1498 r. miasto posiadało 40 włók gruntu, w tym 10 wolnych od podatku), regularnie konserwować groblę i dbać o stan dróg. W Mławie zaczęły funkcjonować samorząd (burmistrz i rada miejska) oraz organy sądownicze (wójt i ława miejska). W mieście można było wybudować wagę i postrzygalnię sukna, a mieszkańcom zagwarantowano posiadanie wolnych pastwisk w granicach grodu.

W ciągu kolejnych wieków Mława stała się ważnym ośrodkiem miejskim na pograniczu mazowiecko-pruskim – bliskość granicy, sąsiedztwo ważnych szlaków handlowych, silnie zadrzewione okoliczne lasy (puszcza mławska), żyzna ziemia w dolinie Seracza i pobliskie złoża rud sprzyjały rozwojowi handlu, przetwórstwa płodów rolnych i produkcji rzemieślniczej. W okolicy powstawały młyny, smolarnie i barcie. Bezpieczeństwu miasta sprzyjały liczne bagna, mokradła i torfowiska, stanowiące naturalną barierę chroniącą je przed atakami wrogów. Nadgraniczne położenie przyczyniło się do osiedlania się w mieście przybyszów różnych narodowości.

 

Źródło/UM Mława

na podst.: Leszek Zygner: Mława – miasto pogranicza, Ciechanów, 2002

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: