Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Miasto Mława jednym z pionierów w kraju w realizacji inwestycji

O mławskich doświadczeniach z partnerstwem publiczno-prywatnym mówił w środę 24 listopada zgromadzonym w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia samorządowcom z całej Polski burmistrz Sławomir Kowalewski. Warsztaty i konferencję poświęconą temu zagadnieniu zorganizowały w Mławie Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego i Konfederacja Lewiatan.

Miasto Mława jest w skali całego kraju jednym z pionierów w realizacji inwestycji w partnerstwie publiczno-prywatnym. W tej formule nowoczesną oczyszczalnię ścieków wybudowała tutaj wchodząca w skład grupy Suez spółka Ondeo. Kamień węgielny pod inwestycję wmurowano 14 czerwca 2017 r., uroczystego uruchomienia oczyszczalni dokonano natomiast 2 lipca 2019 r. Nowoczesny obiekt jest wyposażony w dwa niezależne ciągi technologiczne oraz system dezodoryzacji. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 47 mln złotych netto i został poniesiony przez Suez przy wsparciu pożyczki otrzymanej przez firmę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Miasto Mława nie poniosło z tego tytułu żadnych wydatków. Zgodnie z umową, obiekt będzie eksploatowany przez personel SUEZ Woda przez okres 30 lat.

O genezie budowy mławskiej oczyszczalni ścieków oraz korzyściach płynących z realizacji inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego mówili uczestnikom środowej konferencji Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski i Dyrektor Zarządzający Suez Woda Sp. z o.o. Tomasz Strzelecki. – Bardzo się cieszę, czujemy się wyróżnieni, że przyjeżdżacie do Mławy, żeby oglądać nasz projekt – witał uczestników spotkania Sławomir Kowalewski. Posiłkując się prezentacją multimedialną, omówił najważniejsze założenia inwestycji w partnerstwie publiczno-prywatnym i wymienił liczne zalety tej formuły. Wspominał m.in. o korzystnych warunkach zatrudnienia obsługi oczyszczalni; szczegółowo określonych zasadach ustalania i rewaloryzacji stawek opłat za oczyszczanie ścieków; całkowitym finansowaniu i budowie oczyszczalni przez partnera prywatnego; zapewnieniu przez partnera prywatnego rozbudowy, modernizacji i remontów obiektu w sytuacjach np. zwiększenia ilości ścieków lub zmiany przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska; przekazaniu po 30 latach eksploatacji oczyszczalni w dobrym stanie technicznym gwarantującym jej dalszą poprawną pracę; rekultywacji terenu starej oczyszczalni przez partnera prywatnego oraz zapewnieniu partnerowi publicznemu kontroli nad eksploatacją oczyszczalni, jakością ścieków oczyszczonych i procesu inwestycyjnego. Burmistrz zaprezentował także przybyłym poświęcony inwestycji materiał filmowy (poniżej) i wraz z przedstawicielami spółki Suez Woda oraz pracownikami Urzędu Miasta Mława odpowiadał na liczne pytania z widowni.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: