MIASTO POŁĄCZY PRZEDSZKOLE ZE SZKOŁĄ [VIDEO]

MIASTO POŁĄCZY PRZEDSZKOLE ZE SZKOŁĄ [VIDEO]

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Mławie będzie wchodziło w skład Zespołu Placówek Oświatowych nr 3. Połączenie ma przynieść wiele korzyści zarówno dzieciom, personelowi, jak i miastu, którym podlegają placówki.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: