Ministerstwo Zdrowia chce ograniczyć teleporady

Ministerstwo Zdrowia chce ograniczyć teleporady

Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie udzielenia teleporad przez POZ zakładał, że teleporada w podstawowej opiece zdrowotnej od 1 marca 2021 roku ma być dostępna wyłącznie dla osób między 7. a 64. rokiem życia. Pierwotna propozycja zakazująca teleporad w grupie wiekowej 0-6 i 65 plus spotkała się z pewnym oporem.
Szef resortu zdrowia podkreślił w poniedziałek na konferencji prasowej, że jeżeli chodzi o teleporady, to jest przygotowana już trzecia wersja projektu w tej sprawie. – Prowadzimy ożywioną dyskusję ze środowiskiem lekarskim, szczególnie ze środowiskiem lekarzy rodzinnych. Mam nadzieję, że w poniedziałek lub wtorek ten projekt rozporządzenia zostanie podpisany – mówił Adam Niedzielski

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: