MŁAWA.INTENSYWNE PRACE REMONTOWE [VIDEO]

MŁAWA.INTENSYWNE PRACE REMONTOWE [VIDEO]

Na terenie Mławy trwają intensywne prace remontowe. Poza dużymi inwestycjami tj. przebudowa głównych ulic na osiedlach Książąt Mazowieckich i Młodych oraz budowa II etapu Alei Św. Wojciecha, realizowane są także mniejsze zadania. Wśród nich są przebudowa ulic Lipowej oraz Leona Krajewskiego. W obu przypadkach prace polegają na kompleksowej budowie nawierzchni pieszo-jezdnych z sieciami podziemnymi oraz budowie oświetlenia.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: