Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

MŁAWA-KONKURS NA STANOWISKA: PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU PEDIATRYCZNEGO I NEONATOLOGICZNEGO


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

OGŁOSZENIE

z dnia 8 stycznia 2020 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie,

  1. Anny Dobrskiej 1, 06-500 Mława

w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie,

  1. Andersa 52/53, 06-400 Ciechanów

ogłasza konkurs na stanowisko:

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pediatrycznego,

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neonatologicznego,

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 295 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tj. Dz.U. z 2018r., poz.393 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2011r. Nr151, poz. 896) oraz Regulamin Komisji Konkursowej.

Miejsce składania ofert: osobiście za potwierdzeniem doręczenia w Sekretariacie  pn. – pt. w godzinach 8.00. – 14.00. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej               w Mławie, ul. Anny Dobrskiej 1 lub pocztą na adres Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie, ul. Anny Dobrskiej 1, 06-500 Mława z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pediatrycznego”, albo „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neonatologicznego”, albo „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgicznego Ogólnego”. Koperta powinna być zamknięta z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem do korespondencji, nr telefonu kontaktowego.

Termin składania ofert: 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Oferta kandydata powinna zawierać:

  • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska, w tym aktualne prawo wykonywania zawodu;
  • inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek zawodowy i kwalifikacje zawodowe;
  • kopie dokumentów, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez samego kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
  • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
  • informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem złożenia do konkursu;
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procedurze konkursowej – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (D.U.EU.L        z 2016 roku 119.1).

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu: siedziba Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie, ul. Anny Dobrskiej 1.

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać na podstawie pisemnego wniosku w Sekretariacie pn.-pt. w godz. 8.00-14.00.Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Sekretariat, nr tel. 23/ 654 32 40.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 dni od dnia zakończenia zbierania ofert.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

 

                                                                                        DYREKTOR

                                                                                 Waldemar Rybak

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: