MŁAWA MA KAPITANA [VIDEO]

MŁAWA MA KAPITANA [VIDEO]

Tadeusz Jasiński – prezes mławskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – został awansowany do stopnia kapitana. Awans w imieniu Ministra Obrony Narodowej wręczyli mu Wojskowy Komendant Uzupełnień w Ciechanowie i zastępca dowódcy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: