MŁAWIANIN ROKU JEST NA OKU

MŁAWIANIN ROKU JEST NA OKU

Poznajmy nazwisko kolejnego wytypowanego. Mławianin Roku to nie byle kto. Tytuł nadaje nie jedna osoba, ale jedna ten tytuł w danym roku otrzymuje. W tym roku tytuł ten przypadł Panu Janowi Łukasikowi, który jak mówi burmistrz Kowalewski jest człowiekiem skromnym ale bardzo dużym w swoich czynach.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: