Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

MŁAWA.OBLICZ ILE ZAPŁACISZ ZA ŚMIECI

Miasto przygotowuje się do wprowadzenia nowej metody naliczania opłat za odbiór odpadów. Dotychczasowa – od osoby – okazała się nieskuteczna. Wielu właścicieli posesji nie zgłasza bowiem wszystkich osób zamieszkujących ich domy (chodzi zarówno o lokatorów czasowo przebywających w Mławie, jak również o członków rodzin), przerzucając w ten sposób koszty na innych mieszkańców miasta.

Dlaczego zaproponowano metodę od zużywanej miesięcznie wody?

Metoda ta ma wiele atutów:

  1. Mieszkańcy mają realny wpływ na ponoszone koszty związane z odpadami. Oszczędzając wodę, zyskują ekonomicznie zarówno na opłatach za wodę, jak i na tych za odpady. Zużywając mniej wody, mniej płacą za odbiór odpadów.
  2. Nowa metoda pozwoli lepiej odzwierciedlić faktyczną liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość, a co za tym idzie – rzeczywistą ilość wytwarzanych odpadów.
  3. Zastosowanie tej metody wpłynie korzystnie na środowisko, bo zachęci odbiorców do ograniczenia zużycia wody. Biorąc pod uwagę susze i deficyt wody pitnej w Polsce, rozwiązanie należy uznać za korzystne.

Jak będą obliczane koszty odbioru odpadów?

Opłata za odpady segregowane będzie stanowiła iloczyn liczby metrów sześc. zużywanej w danej nieruchomości w ciągu miesiąca wody (średniomiesięczne zużycie z roku poprzedniego) oraz kwoty X zł ustalonej po przetargu (rozstrzygnięcie 25 maja br.).

Przykład: miesięcznie moja rodzina zużywa 9 m sześc. wody. Płacimy 9 * X zł = 9X zł

Czy wszyscy muszą segregować odpady?

Tak. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o gospodarce odpadami osoby, u których stwierdzony będzie brak segregacji, będą miały naliczoną opłatę w wysokości 300 proc. opłaty podstawowej.

Przykład: miesięcznie moja rodzina zużywa 9 m sześc. wody. Nie segregujemy odpadów. Płacimy 3*(9 * X zł) = 27X zł

Jak urząd wyliczy kwotę za 1 metr sześcienny wody?

Opłata będzie wynikiem dzielenia kosztów związanych z odbiorem 11 500 ton odpadów produkowanych przez mieszkańców Mławy (bilans 2019 r.) przez liczbę metrów sześciennych wody z wodociągu, zużytej w 2019 roku przez gospodarstwa domowe, pomniejszoną o odczyty z zaplombowanych przez WOD-KAN podliczników (1 080 000 m sześc.). Cenę odbioru odpadów poznamy po rozstrzygnięciu przetargu, co ma nastąpić 25 maja 2020 r.

Skąd miasto będzie wiedziało, ile metrów sześciennych wody zużywamy?

Właściciele nieruchomości jednorodzinnych oraz administratorzy wspólnot będą składać do urzędu miasta deklaracje zużycia wody, na podstawie których będą naliczane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podstawą do ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami będzie średniomiesięczne zużycie wody na cele bytowe na terenie nieruchomości za rok poprzedni. Od całego zużycia wody w gospodarstwie domowym jednorodzinnym będzie można odjąć wskazanie podlicznika (woda z podlicznika może być przeznaczona na pielęgnację zieleni lub dla zwierząt).

Jakie koszty poniosą osoby, które nie są podłączone do wodociągu, bo mają własną studnię?

W takich przypadkach będzie przyjmowana przeciętna miesięczna norma zużycia wody wynosząca 3,5 m sześc. na osobę zamieszkującą nieruchomość. Wartość została ustalona na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2018 dla Mławy.

Przykład: Moja rodzina składa się z 4 osób. Nie mamy opomiarowanego zużycia wody.
Płacimy: 4*3,5*X zł = 14X zł

Czy wszyscy będą musieli składać deklaracje i gdzie?

Po akceptacji przez Radę Miasta Mława nowej metody obliczania opłat za gospodarowanie odpadami, wszyscy właściciele i zarządcy nieruchomości zamieszkałych będą musieli złożyć nowe deklaracje. Druk deklaracji będzie można pobrać z poradnika interesanta na stronie miasta, forma papierowa będzie dostępna w kancelarii Urzędu Miasta Mława (Mława, ul. Stary Rynek 19). Formularze będą także dostarczane do gospodarstw domowych przez pracowników Urzędu Miasta Mława. Wypełnione deklaracje będzie trzeba dostarczyć do ratusza.

Jak założyć podlicznik?

W celu założenia podlicznika należy skontaktować się z zakładem WOD-KAN. Spółka zakłada podliczniki na nieruchomościach podłączonych do sieci wodociągowej, pobierając opłatę za każdy podlicznik.

Źródło/UM Mława

You May Also Like

One thought on “MŁAWA.OBLICZ ILE ZAPŁACISZ ZA ŚMIECI

  1. Niech radni zastanowią się jak obliczyć opłatę za śmieci w okresie letnim. Ja na przykład mam ogród (kwiaty, warzywa, trawa itp.), który muszę podlewać. Czy teraz będę płacić za odpady dodatkowo za ogród????

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: