Mława otrzymała dofinansowanie na ochronę powietrza

Mława otrzymała dofinansowanie na ochronę powietrza

W środę 8 lipca 2020 r. w Ciechanowie podpisano umowy w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”. Miasto Mława uzyskało dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości do 60 500,00 zł na przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta.

Efektem przeprowadzonej inwentaryzacji będzie jednoznaczne wskazanie wszystkich źródeł ciepła w każdym lokalu lub budynku położonym na terenie gminy ogrzewanym indywidualnie, w tym w szczególności: mieszkalnym, handlowym, usługowym i użyteczności publicznej.

Opracowana inwentaryzacja zostanie wykorzystana do zdiagnozowania, jakich mechanizmów wsparcia gmina powinna użyć, aby skutecznie wyeliminować problem niskiej emisji, której źródłem są indywidualne źródła ogrzewania. Umożliwi także wyznaczenie na terenie miasta obszarów najbardziej problemowych, na których występuje koncentracja emisji pyłów niskozawieszonych pochodzących ze źródeł ciepła. Pozwoli to na stworzenie przez gminę mechanizmów wsparcia i preferencji dotyczących zmiany źródła ciepła, dedykowanych dla tych najbardziej newralgicznych obszarów.

Uzyskana wiedza pozwoli także na podjęcie działań odpowiednio dopasowanych do odbiorców, mających na celu podniesienie świadomości społeczeństwa w temacie zagrożenia dla zdrowia, jakie stanowi zanieczyszczone powietrze. Umożliwi również sprawne przeprowadzenie w sezonie zimowym kontroli posesji, na których wykorzystywane są do ogrzewania źródła ciepła emitujące pyły niskozawieszone.

źródło:UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: