Mława. Powstanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych

Mława. Powstanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych

W Mławie powstanie Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, które  przeznaczone będzie dla 22 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w tym dla 20 osób w ramach pobytu dziennego z wyżywieniem oraz dla 2 osób na pobyt całodobowy z wyżywieniem. Pobyt w Centrum umożliwi osobom niepełnosprawnym niezależne/samodzielne i godne funkcjonowanie oraz poprawi jakość życia w środowisku lokalnym. Uczestnicy programu będą mieli zapewnioną opiekę specjalistów oraz pomoc adekwatną do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia.

Żeby ośrodek mógł powstać najpierw musiał zostać złożony wniosek przez powiat mławski. Były to wielomiesięczne starania Samorządu, które zakończyły się sukcesem.

13 lipca 2020 r. Pan Minister Paweł Wdówik – Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptował Listę zatwierdzonych wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego. W ramach ogłoszonego Programu zaakceptowano wniosek powiatu mławskiego na kwotę 2 685 382,74 zł.

Środki zostaną przekazane w dwóch transzach – I transza w kwocie 700 688,92 zł zostanie przekazana w 2020 roku, zaś druga w wysokości 1 971 333,71 zł zostanie przekazana najpóźniej w pierwszym kwartale 2021 roku. To zwieńczenie wielomiesięcznych starań Samorządu Powiatu Mławskiego o samodzielne i godne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych oraz pomoc ich opiekunom.

Złożenie wniosku poprzedzone było wieloma konsultacjami społecznymi z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, organizacjami pozarządowymi i ośrodkami pomocy społecznej dotyczącymi zapotrzebowania osób niepełnosprawnych w powiecie mławskim. Na terenie powiatu mławskiego funkcjonują instytucje świadczące pomoc osobom niepełnosprawnym takie jak Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie, Zespół Ośrodków Wsparcia oraz Dom Pomocy Społecznej ,, Zdrowa Jesień’’ w Bogurzynie. Jednakże istniejące placówki realizują zadania dla konkretnych grup odbiorców. Brakuje placówki, która obejmie swoją działalnością osoby niepełnosprawne, niesamodzielne i niezaradne życiowo, pozostające bez opieki. Z informacji uzyskanych od pracowników ośrodków pomocy społecznej wynika, że usługi opieki wytchnieniowej są bardzo potrzebne w naszym powiecie.

„Opieka wytchnieniowa” realizowana będzie poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji i rehabilitacji. Opiekunowie uczestników Centrum zostaną odciążeni od faktycznie sprawowanej opieki, a tym samym będą mieli możliwość kontynuacji pracy zawodowej lub realizacji innych codziennych czynności.

Prowadzone będą specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z typu schorzenia lub niepełnosprawności. Takie usługi nie mogą być świadczone przez zwykłych opiekunów, ale osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, np. pielęgniarkę, asystenta osoby niepełnosprawnej, rehabilitanta.

Niebawem rozpocznie się przebudowa budynku magazynowego przy ulicy Słowackiego w Mławie wraz z rozbudową i nadbudową. Projektowany budynek dwu-kondygnacyjny o łącznej powierzchni całkowitej 498,78 m2 posiadał będzie dwa wejścia główne, w tym wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Powiat Mławski przekaże w użytkowanie wybudowany obiekt swojej jednostce organizacyjnej – Powiatowemu  Centrum Pomocy Rodzinie.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Mławie

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: