Potwierdzenie gotowości do pracy w sposób telefoniczny

Potwierdzenie gotowości do pracy w sposób telefoniczny

Wszech obecnie panująca epidemia wyłączyła z bezpośredniej obsługi interesantów wiele instytucji. PUP w Mławie nie należy do wyjątków.  Załatwianie spraw możliwe jest wyłącznie na dwa sposoby. Bezrobotni mogą to zrobić nie wychodząc z domu.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: