Mława.Trwa badanie ofert

Mława.Trwa badanie ofert

W dniu dzisiejszym otwarto oferty na budowę II etapu Alei Św. Wojciecha. W budżecie na tą inwestycję miasto zarezerwowało 17 000 000 zł. Wpłynęło 7 ofert. Najkorzystniejsza oferta opiewa na sumę 9 754 710,61 zł. Inwestycja ta w 60% dofinansowana jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Obecnie trwa proces badania ofert.

Źrdóło:UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: