MŁAWA. 6 ZDARZEŃ WYMAGAJĄCYCH INTERWENCJI [VIDEO]

MŁAWA. 6 ZDARZEŃ WYMAGAJĄCYCH INTERWENCJI [VIDEO]

Kolejny front burzowy przeszedł przez powiat mławski. Intensywne opady deszczu jakie miały miejsce 20 lipca w godzinach wieczornych między 19:00 a 21:00 spowodowały 6 zdarzeń wymagających interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: