MŁAWA. W KOŃCU PÓJDZIEMY DO KINA

MŁAWA. W KOŃCU PÓJDZIEMY DO KINA

 Po prawie trzymiesięcznej przerwie kino Kosmos wraca do regularnego wyświetlania filmów. W obiekcie obowiązywać będzie reżim sanitarny, dlatego widzowie proszeni są o stosowanie się do zalecanych zasad bezpieczeństwa. Podstawowe zasady związane z udziałem w seansie filmowym w kinie Kosmos publikujemy poniżej.
 Obowiązkowe jest:
zakrywanie ust i nosa na sali kinowej podczas seansu kinowego, jaki i w innych miejscach przynależących do kinowej infrastruktury – stosowanie w tym celu maseczek ochronnych; dezynfekowanie rąk przed, jak i po zakończonym seansie  filmowym oraz po każdym kontakcie z przedmiotami znajdującymi się w budynku; zachowanie co najmniej 1,5 m odstępu od osób znajdujących  się w budynku;  zasiadanie na miejscach w odległości zgodnej z wytycznymi – z zachowaniem jednego miejsca wolnego. Odstępstwa od tej regulacji są możliwe w przypadku, gdy widz:
 a) uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13 roku życia;
 b) uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan  zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
c) uczestniczy w seansie z osobą wspólnie zamieszkująca lub pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym.Opuszczanie kina przez widzów z zachowaniem  wymaganego przepisami prawa odstępu; stosowanie się do instrukcji i informacji zamieszczonych na plakatach znajdujących się w siedzibie instytucji.
  Preferowana jest internetowa sprzedaż biletów –  mdkmlawa.com/kino
 Ograniczenia:
 Kino Kosmos udostępnia do dyspozycji widzów połowę dotychczasowej liczby miejsc. W pomieszczeniach sanitarnych zabrania się korzystania z suszarek do rąk. Przy okienku sprzedażowym kasy kina może znajdować się tylko jedna osoba. Nie będzie prowadzona sprzedaż artykułów spożywczych znajdujących się w punkcie gastronomicznym.
Zostają wprowadzone godziny wejść na salę kinową – najwcześniej 30 minut przed pierwszym seansem i 15 minut przed kolejnymi.Przy wejściu do budynku kina Kosmos będzie prowadzony pomiar temperatury osobom chcącym uczestniczyć w seansie.
Źródło/MDK Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: