MŁAWSCY SENIORZY OBJĘCI TELEOPIEKĄ

MŁAWSCY SENIORZY OBJĘCI TELEOPIEKĄ

Osoby korzystający z Dziennego Domu Senior+ w Mławie i osoby korzystające z usług opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie zostały objęte teleopieką.

Teleopieka to forma zdalnej opieki senioralnej w oparciu o opaskę telemedyczną z przyciskiem SOS, która monitoruje funkcje życiowe seniora. Całodobowe wsparcie i przycisk SOS pozwalają na podjęcie natychmiastowej reakcji w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

Program pt. „Pilotażowy program wdrażania usług teleopiekuńczych w formie teleopieki” jest współfinansowany ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

 

Źródło/UM Mława

Obraz Gerd Altmann z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: