MŁAWSKA HALA SPORTOWA ORAZ SIŁOWNIA NADAL ZAMKNIĘTE DLA AMATORÓW

MŁAWSKA HALA SPORTOWA ORAZ SIŁOWNIA NADAL ZAMKNIĘTE DLA AMATORÓW

5 lutego 2021 r. potwierdzono, iż od 12 lutego do 28 lutego nadal nie wolno uprawiać sportu w pomieszczeniach zamkniętych.
Rozporządzenie Rady Ministrów reguluje funkcjonowanie Mławskiej Hali Sportowej hali następująco:
Prowadzenie działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne:
wyłącznie w przypadku sportu zawodowego* lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy, bez udziału publiczności. – czytamy w komunikacie Mławskiej Hali Sportowej.
Źródło: MHS Mława, powiatmlawski.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: