10 TYS. NA MŁAWSKIE OGRODY DZIAŁKOWE

10 TYS. NA MŁAWSKIE OGRODY DZIAŁKOWE

Cztery mławskie Rodzinne Ogrody Działkowe otrzymają dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości do 10 000 zł każdy. Za pozyskane fundusze działkowcy będą mogli m.in. remontować ogrodzenia, montować oświetlenie i kupować sprzęt do pielęgnacji zieleni

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: