MNIEJ DOSTANIESZ DO RĘKI! DUŻE ZMIANY W UMOWACH ZLECENIE

MNIEJ DOSTANIESZ DO RĘKI! DUŻE ZMIANY W UMOWACH ZLECENIE

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma w planach zrealizować pomysł o pełnym oskładkowaniu umów zlecenia. Planowane zmiany mają ominąć umowy o dzieło.

Nadchodzące zmiany mają spowodować, że pracownicy na umowach zlecenia otrzymają mniejszą wypłatę do ręki i będą zobowiązani do odprowadzania większych składek co miesiąc na ubezpieczenia społeczne. Natomiast efektem tego będzie większa emerytura w przyszłości oraz większe wpływy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, na czym oszczędzałby też budżet ZUS. Obecnie od umów o dzieło opłaca się jedynie podatek dochodowy, a nie składki na ZUS. W tych umowach nie zajdą żadne zmiany. Forma zatrudnienia na umowach zlecenie jest mocno skomplikowana. Zdarza się, że pracownicy na tych umowach płacą składki od każdego wykonywanego zlecenia, a inni tylko od jednego. Warto przypomnieć, że składki na ZUS nie obowiązują studentów do 26. roku życia i uczniów. W przypadku pracy na kilku umowach zlecenia składki są płatne tylko i wyłącznie do osiągnięcia kwoty minimalnej wynikającej z umów. W praktyce oznacza to, że osoba, która pracuje na czterech umowach o zlecenie wynoszących kwotę 2 tys. zł brutto znajduje się w o wiele lepszej sytuacji niż pracujący w oparciu o jedną umowę oscylującą na kwotę 8 tys. zł. brutto.

Źródło: biznesinfo.pl

Foto:  bertholdbrodersen z Pixabay 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: