Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Nabór uczestniczek do projektu „WSPARCIE SPOŁECZNO-ZAWODOWE SZANSĄ NA PRZYSZŁOŚĆ”

Powiatowy Urząd Pracy w  Mławie ogłasza II nabór uczestniczek do projektu pilotażowego „WSPARCIE SPOŁECZNO-ZAWODOWE SZANSĄ NA PRZYSZŁOŚĆ” finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy

Nabór uczestniczek prowadzony będzie w terminie od 17.01.2022r. do 28.01.2022r.

Projekt skierowany jest do 35 bezrobotnych kobiet zamieszkujących gminy wiejskie powiatu mławskiego.

Kryteria formalne uczestnictwa

Uczestniczką projektu może zostać osoba spełniająca łącznie następujące kryteria:

 1. posiadanie statusu osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie
 2. zamieszkanie na terenie gmin wiejskich powiatu mławskiego

Zakres oferowanego wsparcia

 • diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjału uczestniczek projektu,
 • Warsztaty Rozwoju Osobistego
 • coaching
 • pośrednictwo pracy
 • staże zawodowe
 • szkolenie z przedsiębiorczości
 • jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Ponadto uczestniczki otrzymają wsparcie w postaci  „Bonu komunikacyjnego”

Zasady i termin naboru

 1. Rekrutacja odbywać się będzie w dniach od 17.01.2022r. do 28.01.2022 roku.
 2. W toku rekrutacji przyjmowane będą jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwym formularzu zgłoszeniowym, opatrzone datą i podpisem kandydatki.
 3. Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony w języku polskim -czytelnie, opatrzony datą i podpisem potencjalnej uczestniczki projektu. Niedopuszczalna jest ingerencja w treść formularza.
 4. Każda potencjalna uczestniczka zobligowany jest do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określającym zasady rekrutacji i realizacji wsparcia w projekcie.

Miejsce składania dokumentów zgłoszeniowych

Każda osoba zainteresowana udziałem w projekcie spełniająca kryteria uczestnictwa zobligowana jest złożyć formularz zgłoszeniowy (osobiście bądź za pośrednictwem poczty) do Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie, ul. Wyspiańskiego 7, 06-500 Mława
Osobą do kontaktu jest Pani Wioleta Rączka – doradca zawodowy
tel. do kontaktu 23 654 39 18

 

źródło/PUP

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: