Nawet 2,5 tys. zł świadczenia dla tych co zrezygnują z emerytury?

Nawet 2,5 tys. zł świadczenia dla tych co zrezygnują z emerytury?

Decyzja rządu budzi wiele emocji. Zakłada istnienie dodatków motywacyjnych dla funkcjonariuszy służb mundurowych po 25 latach pracy. Projekt nowej ustawy zakłada, że w przypadku, kiedy mundurowi zdecydują się pracować, a emerytura pójdzie w odstawkę, otrzymają dodatek do pensji. Ma to skłonić ich do pozostawania w służbie.

Według ustawy zmiany miałyby wejść w życie 1 sierpnia 2020 roku. Chodzi o tych funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Służby Więziennej, którzy zdecydują się pozostać w służbie mimo nabycia prawa do emerytury. W komunikacie przeczytać można, że wprowadzenie dodatku ma na celu zatrzymać w służbie doświadczonych funkcjonariuszy, a tym samym poprawić sytuację kadrową w formacjach podległych MSWiA i Służbie Więziennej.

Dodatek motywacyjny będzie przyznawany zamiast emerytury:

  1. Po 25 latach służby w wysokości 1,5 tys. zł brutto miesięcznie.
  2. Po 28,5 latach służby w wysokości 2,5 tys. zł brutto miesięcznie.

Dodatek ma przysługiwać funkcjonariuszom:

  1. Uzyskującym pozytywną opinię służbową,
  2. Przeciwko którym nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne.

Władze zapewniają, że dodatek nie będzie wliczany do podstawy emerytury oraz innych nagród i odpraw, jakie przysługują funkcjonariuszom.

Źródło: biznesinfo.pl

Foto: Artur Łuczka z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: