NIE BĘDZIE OBIECANEJ OBNIŻKI!

NIE BĘDZIE OBIECANEJ OBNIŻKI!

VAT na pewno nie pójdzie w dół w tym roku – tak wynika z projektu ustawy, który został już przyjęty przez Radę Ministrów. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, jak sama nazwa wskazuje ma pomóc Polsce wyjść z kryzysu.

Rząd obiecywał powrót do dawnych stawek VAT, jednak możemy zapomnieć już o tej obietnicy. W przyszłym roku VAT na pewno nie zostanie obniżony do 22 proc. i 7 proc. Do zmiany dojdzie dopiero, gdy zostaną spełnione dwa warunki:

  • stosowana jest stabilizująca reguła wydatkowa,
  • osiągnięte zostaną określone wskaźniki (relacja państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto nie większa niż 43 proc. oraz suma corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego nie mniejsza niż -6 proc.).

To oznacza, że temat zmniejszenia VAT nie powróci do momentu powrotu do stabilnej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej w kraju.

Foto: chris s z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: