Nie każde dziecko wróciło do przedszkola

Nie każde dziecko wróciło do przedszkola

Od poniedziałku wróciły do pracy mławskie przedszkola i żłobki. Najwięcej chętnych jest w Miejskim Przedszkolu Samorządowym nr 2 przy ul. Przyrynek. Dwa oddziały zostaną uruchomione w Miejskim Przedszkolu Samorządowym nr 3 – dla piętnaściorga dzieci. W pozostałych placówkach dyrektorzy otworzą po jednym oddziale. Wyjątek stanowi oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi. Przedszkolaki z “Szóstki” wrócą do swoich grup 25 maja.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: