Nie złożyłeś deklaracji? Do opieszałych właścicieli nieruchomości zapuka straż miejska

Nie złożyłeś deklaracji? Do opieszałych właścicieli nieruchomości zapuka straż miejska

10 sierpnia 2020 r. upłynął ustawowy termin na złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek ten powstał w związku ze zmianą metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W okresie od 1 lipca do 7 sierpnia br. w Urzędzie Miasta Mława, mimo zagrożenia epidemicznego, działał punkt konsultacyjny, w którym pracownicy urzędu przyjmowali deklaracje w formie papierowej, udzielając wszelkiej niezbędnej pomocy. W okresie tym w punkcie konsultacyjnym obsłużono niemal 4500 osób.

Korzystając z tej możliwości lub przesyłając dokument elektronicznie albo za pośrednictwem Poczty Polskiej, zdecydowana większość właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta terminowo wywiązała się z obowiązku złożenia deklaracji.

Burmistrz Miasta Mława serdecznie dziękuje za odpowiedzialną postawę wszystkim właścicielom nieruchomości, mieszkańcom Mławy, którzy ustawowy obowiązek wypełnili.

Mimo upływu ustawowego terminu na złożenie dokumentu, deklaracje były i są nadal przyjmowane. We wrześniu pracownicy urzędu do właścicieli nieruchomości, którzy deklaracji nie złożyli, skierowali telefoniczne przypomnienia o tym obowiązku. Czekali jeszcze na „spóźnialskich”. Wiele spośród tych osób zareagowało złożeniem deklaracji. Jednak nie wszyscy. Do tych właścicieli nieruchomości zapuka teraz straż miejska.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w  przypadku niezłożenia deklaracji ustalona zostanie w ramach postępowania administracyjnego decyzją burmistrza. Przepisy karne ustawy przewidują odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko jej przepisom, a niezłożenie deklaracji jest jednym z takich wykroczeń. Postępowanie prowadzone jest wg przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, a czyn zagrożony grzywną. Do niedawna postępowania takie prowadzone były wyłącznie w trybie postępowań sądowych. W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, od dnia 4 września 2020 r. straż miejska  zyskała uprawnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

W drodze mandatu można nałożyć grzywnę do 500 zł, w ramach postępowania sądowego maksymalna kwota grzywny to 5000 zł.

 

źródło;UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: