NIE ZŁOŻYŁEŚ DEKLARACJI ŚMIECIOWEJ? DOSTANIESZ MANDAT 500 ZŁ

NIE ZŁOŻYŁEŚ DEKLARACJI ŚMIECIOWEJ? DOSTANIESZ MANDAT 500 ZŁ

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pracuje nad projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie obowiązku wnoszenia opłat za wywóz śmieci.

Popełniane tego typu wykroczenia,  będą uprawniały strażników straży miejskich do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Przewiduje on, że strażnik  będzie mógł nałożyć mandat do 500 zł na osobę, która nie złożyła deklaracji śmieciowej. Taka sama kara czeka tego, kto podał nieprawdę w tej deklaracji, np. zobowiązał się segregować odpady, a tego nie robi, albo zaniżył liczbę domowników, przez co płaci mniej za śmieci.

Strażnik będzie miał prawo również ukarać mandatem osobę, która zadeklarowała, że założy kompostownik, chcąc płacić mniej za wywóz śmieci, a w rzeczywistości była to pusta obietnica albo choć ma kompostownik, to w praktyce z niego nie korzysta.

 

 

Źródło/Rzeczpospolita

Opracowanie/ własne

Foto/pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: