Niedziela handlowa. Czy dziś zrobisz zakupy?

Niedziela handlowa. Czy dziś zrobisz zakupy?

Dziś 18 października, niedziela. Czy zrobimy zakupy? Ile jeszcze i kiedy przed nami niedziele handlowe.

Zgodnie z nowy mi zapisami, które weszły od 1 stycznia w życia liczba niedziel handlowych została ograniczona do 7 w całym roku. Za nami już 5 niedzieli handlowe. Zakupy mogliśmy zrobić w ostatnią niedzielę stycznia i czerwca, a także w dwie niedziele handlowe w kwietniu. Po raz kolejny sklepy będą otwarte w ostatni dzień tygodnia dopiero w grudniu.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: