NOWA METODA AKTYWIZACJI W PUP W MŁAWIE

NOWA METODA AKTYWIZACJI W PUP W MŁAWIE

Idąc z postępem i zmieniającym się światem, Urząd Pracy wyszedł naprzeciw problemom, z którymi borykają się ludzie poszukujący zatrudnienia. Dziś osoba długotrwale bezrobotna nie potrzebuje tylko pracy, ale wsparcia i odpowiedniego przygotowania, żeby ją
znaleźć. W tym celu przeszkoliliśmy naszych trzech pracowników. Są to osoby z odpowiednią wiedzą i umiejętnościami do prowadzenia indywidualnych oraz grupowych sesji coachingowych. Nasi coachowie mają poprzez swoje działania motywować i inspirować do osiągnięcia celów zawodowych oraz osobistych. Pomagać wyznaczyć cele i wypracować narzędzia pomocne na
drodze ich realizacji. Są to profesjonalni partnerzy, którzy pomagają zidentyfikować problemy i zachęcić do podjęcia działań – mówi dyrektor Urzędu Pracy Witold Żererański.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: