NOWA METODA OPŁAT[VIDEO]

NOWA METODA OPŁAT[VIDEO]

Od 1 lipca w Mławie będą obowiązywały nowe metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W nieruchomościach zamieszkałych jej wyznacznikiem będzie ilość zużywanej miesięcznie wody. Taką decyzję na ostatnim posiedzeniu podjęli miejscy radni. Funkcjonujący do tej pory system naliczania opłat od ilości osób nie sprawdził się.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: