Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Burmistrz Miasta Mława uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019, poz. 2010 ze zm.), w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości (w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy) jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Zmiana danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z uchwały Nr XVII/253/2020 Rady Miasta Mława z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek opłat (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2020 r., poz. 6157) i obowiązuje od dnia 1 lipca 2020 r.

Wobec powyższego w terminie do dnia 10 sierpnia 2020 r. właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowa deklaracja obejmuje okres od 1 lipca 2020 r.

Deklarację należy złożyć na formularzu/druku zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/254/2020 Rady Miasta Mława z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2020 r., poz. 6158).

Nowy formularz deklaracji dostępny będzie na stronie internetowej Urzędu Miasta Mława (www.mlawa.pl) oraz w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Mława. Druk deklaracji wraz z ulotką informacyjną i pismem informacyjnym otrzymacie Państwo bezpośrednio do skrzynek pocztowych pod wskazany adres korespondencyjny.

Deklaracja może być złożona w następujący sposób:

w formie papierowej:

– osobiście w Urzędzie Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława lub

– przesłana za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej (operatora publicznego) na adres: Burmistrz Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława

lub w formie elektronicznej:

– deklarację w formie elektronicznej należy przesłać do Urzędu Miasta Mława za pośrednictwem Platformy Elektronicznej Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl, jako załącznik, w pliku o formacie PDF (adres skrzynki podawczej na platformie ePuap:/UMMlawa/skrytka).

Szczegółowe informacje dotyczące wypełniania deklaracji oraz przyjmowania deklaracji w Urzędzie zamieszczone będą na stronie internetowej Urzędu Miasta Mława, można je także uzyskać w Wydziale Środowiska pod numerem telefonu 23 654 32 96  wew. 302.

 

Jednocześnie informuję, że:

– zgodnie z powołaną ustawą i prawem miejscowym od dnia 1 lipca 2020 r. na terenie Miasta Mława selektywne zbieranie odpadów komunalnych jest obowiązkowe
dla wszystkich właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne
(konieczne segregowanie odpadów, bez prawa wyboru);

indywidualne rachunki bankowe do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostaje bez zmian.

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc czerwiec 2020 r. należy wnosić do 10 lipca br. NA STARYCH ZASADACH.

źródło:UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: