NOWE DEKLARACJE ZA ODPADY [VIDEO]

NOWE DEKLARACJE ZA ODPADY [VIDEO]

W Urzędzie Miasta w Mławie trwa przyjmowanie nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na majowej sesji radni uchwalili nową metodę naliczania opłat. Wiąże się to z koniecznością złożenia odpowiednich dokumentów w ratuszu.

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: