Nowe inwestycje – będzie bezpieczniej!

Nowe inwestycje – będzie bezpieczniej!

Przebudowa ulic i modernizacja obiektów sportowych to tylko niektóre z nowych inwestycji wpisanych do tegorocznego budżetu Miasta Mława na prośbę burmistrza Sławomira Kowalewskiego. Radni miejscy dyskutowali o nich podczas sesji we wtorek 18 sierpnia br.

W budżecie przewidziano środki na wykonanie połączenia ulic Grzebskiego i Smolarnia, przebudowę ulicy Klonowej i I etap przebudowy ul. Anyszki oraz remont ul. Piekiełko (wykonanie nakładki asfaltowej). Bezpieczniej zrobi się na ul. Granicznej, a konkretnie przy Szkole Podstawowej nr 4, gdzie zostanie doświetlone przejście dla pieszych. Na skrzyżowaniu ulic Wójtostwo, Dudzińskiego i Wymyślin z kolei planowana jest budowa sygnalizacji świetlnej. W budżecie uwzględniono także takie zadania jak przebudowa kanalizacji sanitarno-deszczowej w ulicach Stary Rynek i Konopnickiej oraz wymiana pieców na gazowe w budynkach przy ul. Komunalnej. Powody do zadowolenia mogą mieć miłośnicy sportu, zwłaszcza najmłodsi – zmodernizowane zostaną bowiem boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 3 oraz skatepark w parku miejskim. Wprowadzone zostały również dotacje dla ogrodów działkowych.

Uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok radni miejscy przyjęli większością głosów (17 za, 4 wstrzymujące się).

źródło:UMM, fot.UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: