NOWE KONTROLE! BĘDĄ MOGLI ZAJRZEĆ CI DO DOMU I NAŁOŻYĆ KARĘ

NOWE KONTROLE! BĘDĄ MOGLI ZAJRZEĆ CI DO DOMU I NAŁOŻYĆ KARĘ

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji, w wyniku której miałaby powstać Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). Właściciele lub zarządcy nieruchomości będą musieli w ciągu roku od uruchomienia bazy danych złożyć deklaracje dotyczące źródła ogrzewania ich budynku. Osobom, które nie złożą deklaracji, może grozić kara grzywny od policji lub straży miejskiej. Ewidencja ma pomóc we wdrażaniu programów mających na celu walkę z zanieczyszczeniem powietrza.

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, który może doprowadzić do utworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Według deklaracji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów proponowane zmiany mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków oraz walkę ze smogiem i ubóstwem energetycznym. CEEB miałby być systemem informatycznych służącym do identyfikacji źródeł niskiej emisji z budynków. Objąłby informacje na temat źródeł emisji w sektorze komunalno-bytowym. Za niezgłoszenie do CEEB deklaracji dotyczącej źródła ogrzewania w budynku właścicielowi lub zarządcy nieruchomości może grozić kara grzywny, nawet 500 zł. W razie dalszych problemów z uzyskaniem niezbędnych danych władze lokalne będą mogły skierować sprawę do sądu, a osobom, które nie wywiązały się z obowiązku złożenia deklaracji, będzie grozić kara grzywny w wysokości do 5 tys. zł.

Oprócz strażników miejskich czy inspektorów ochrony środowiska lub przedstawicieli instytucji dofinansowujących wymianę źródeł ciepła uprawnienia do wprowadzania danych do CEEB będą mieli także kominiarze.

Źródło: biznesinfo

Foto: Photo Mix z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: