Można się podłączać! Nowa sieć kanalizacji sanitarnej oddana do użytkowania!

Można się podłączać! Nowa sieć kanalizacji sanitarnej oddana do użytkowania!

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków “WOD-KAN”informuje,iż istnieje już możliwość podłączenia posesji do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze Aglomeracji A6 obejmującym ulice:

  • Graniczną,
  • A. Mickiewicza,
  • Kapliczną,
  • Rynkową,
  • Przyrynek,
  • Kościelną,
  • Bracką.

Więcej informacji Szczegółowych udziela: Dział Techniczny, tel. 23 654 60 73

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: