Nowo wybudowana sieć w Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego. Możesz się podłączyć

Nowo wybudowana sieć w Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego. Możesz się podłączyć

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków “WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie informuje, że istnieje już możliwość podłączenia posesji do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze Aglomeracji A6 obejmującym Aleję Marszałka Józefa Piłsudskiego na odcinku od Ronda Jana Pawła II do ulicy Granicznej.

Szczegółowych informacji udziela: Dział Techniczny, tel. 23 654 60 73

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: