Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

OBWIESZCZENIE W SPRAWIE BUDOWY S7

Minister Rozwoju Pracy i Technologii wydał obwieszczenie ws. budowy drogi S7 Olsztynek (S51) – Płońsk (S10) odc. Strzegowo – Pieńki

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363,
z późn. zm.) oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm.), a także art. 72 ust. 6
w zw. z art. 72 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283, z późn. zm.),

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 12 stycznia 2021 r., znak: DLI-III.7621.41.2019.KM.18
(DLI-III.4621.46.2019.KM), uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy,
a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr 115/SPEC/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r., znak: WI-II.7820.1.5.2018.AC, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
pn.: „Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) – Płońsk (S10) odc. Strzegowo – Pieńki”.

Z treścią decyzji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 stycznia 2021 r. oraz aktami sprawy można zapoznać się w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, we wtorki, czwartki i piątki, w godzinach od 9.00 do 15.30, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod numerem telefonu (022) 522 52 00, jak również z treścią ww. decyzji (bez załączników) – w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, tj. w Urzędzie Gminy Strzegowo, Urzędzie Miasta i Gminy w Glinojecku oraz Urzędzie Gminy Baboszewo.

Ponadto informuję, iż właściwym w przedmiotowej sprawie – stosownie do treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1718) – jest obecnie Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.

MINISTER ROZWOJU,  PRACY I TECHNOLOGII

z up.

Marta Maikowska

Data publikacji obwieszczenia: 26 stycznia 2021 r.

 

Załącznik: informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Załącznik do obwieszczenia
Ministra Rozwoju, Pracy i TechnologiiDLI-III.7621.41.2019.KM.19(DLI-III.4621.46.2019.KM)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. U. L 119 z 4 maja 2016, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, z siedzibą
  w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, kancelaria@mr.gov.pl, tel.: +48 411 500 123.
 • Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5,
  00-507 Warszawa, adres e-mail: iod@mr.gov.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w celu prowadzenia postępowań administracyjnych realizowanych na podst. przepisów ustawy z dnia 14 czerwca
  1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), dalej „KPA”, oraz w związku z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363,
  z późn. zm.).
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
 1. strony i inni uczestnicy postępowania administracyjnego w rozumieniu przepisów KPA;
 2. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 3. inne podmioty, w tym dostawcy usług informatycznych, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest również Wojewoda Podlaski, w związku z korzystaniem przez Administratora z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD PUW).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu ich przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca
  1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164, z późn. zm.).
 • Przysługuje Pani/Panu:
 1. prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz informacji o ich przetwarzaniu;
 2. prawo do ich sprostowania, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także uzupełnienia jeżeli są niekompletne;
 3. prawo żądania ograniczenia przetwarzania, z zastrzeżeniem art. 2a § 3 KPA – wystąpienie z żądaniem nie wpływa na tok i wynik postępowania.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 • Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

Źródło i foto: powiatmlawski.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: