Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

MŁAWA. OD NOWEGO ROKU CENA WYWOZU ŚMIECI WZROŚNIE ZNACZĄCO

Od stycznia 2022 roku miasto będzie musiało zafundować mieszkańcom Mławy podwyżkę opłaty za śmieci. 

Tak czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie UM Mława.

Od 23 września br. obowiązuje w Polsce zmieniona ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadza kolejną rewolucję w obszarze gospodarki odpadami. Ustawa ta wygasza uchwały rad gmin, które zdecydowały się na wybór metody ustalania opłaty w zależności od zużycia wody i zobowiązuje te samorządy do zaktualizowania opłat.

Zachodzi konieczność podjęcia nowych uchwał, co jest zadaniem złożonym i trudnym. Mimo protestu samorządowców i Związku Miast Polskich ustawodawca wprowadził bowiem dodatkowe ograniczenie wysokości maksymalnej opłaty ustalanej na podstawie metody „wodnej”. Od 1 stycznia 2022 r. opłata taka nie może być wyższa niż 149,68 zł za gospodarstwo domowe. Obniży to dochody miasta z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z budynków jednorodzinnych i mieszkań, w których zamieszkują liczne rodziny, czasem wielopokoleniowe, prowadzące jedno gospodarstwo. Szacuje się, że wskutek tego ograniczenia do budżetu miasta wpłynie o ok. 1 200 000 zł mniej środków z opłaty. Powiększy to deficyt dochodów niezbędnych do pokrycia wydatków systemu gospodarki odpadami, który wcześniej udało się skutecznie zmniejszyć dzięki wprowadzeniu metody „wodnej”.

W związku z tym projekty uchwał przygotowywane na najbliższą sesję Rady Miasta Mława zawierają propozycje zwiększenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku dla mieszkańca o 2,50 zł (do 12,50 zł) za 1 m3 zużytej wody oraz o 5,66 zł (do 12,00 zł) za pojemnik 120 l dla przedsiębiorcy. Stawki opłat za pojemniki dla przedsiębiorców były dotychczas ustawowo zaniżone, zmiana pozwoli urealnić je do wysokości faktycznych kosztów odbioru i zagospodarowania.

Aby pokryć spodziewany deficyt, trzeba byłoby sięgnąć po stawki maksymalne, które wynoszą odpowiednio 13,43 zł za 1m3 zużytej wody i 24,94 zł za pojemnik o pojemności 120 l. Burmistrz Mławy chce uniknąć takiej sytuacji i zaproponuje Radnym Miasta Mława uchwalenie dopłaty do systemu gospodarki odpadami z budżetu miasta w wysokości ok. 1 000 000 zł rocznie.

Zgodnie z sugestiami mieszkańców Wydział Gospodarki Odpadami w nowej uchwale zaproponował zmianę podstawy do ustalania opłaty na średniomiesięczne zużycie wody z poprzedniego roku kalendarzowego. Spowoduje to, że w standardowej sytuacji właściciel nieruchomości opomiarowanej będzie miał obowiązek złożenia deklaracji w sprawie opłaty raz w roku, a nie jak było dotychczas – po każdej zmianie zużycia wody. Po ponad roku funkcjonowania metody, kiedy wszyscy chętni zracjonalizowali już swoje zużycia wody, od 1 stycznia 2022 roku opłata za odpady byłaby rozłożona na 12 równych rat w roku.

Zaktualizowany zostanie także wzór deklaracji. Od nowego roku będą obowiązywały dwa wzory – odrębne deklaracje dla właścicieli budynków jednorodzinnych oraz administratorów budynków wielolokalowych.

Jeżeli propozycje zyskają akceptację radnych, jako mieszkańcy będziemy zobowiązani złożyć nowe deklaracje w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 10 lutego 2022 r.

 

Źródło/UM Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: