OD WRZEŚNIA ZMIANY W SZKOŁACH

OD WRZEŚNIA ZMIANY W SZKOŁACH

Od września 2020 r. MEN wprowadza do liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia nowy przedmiot tj. łacinę i kulturę antyczną. Program przewiduje jedną godzinę tygodniowo i zakres podstawowy.

MEN tłumaczy, że rolą przedmiotu jest “wyposażenie uczniów w umiejętność czytania pod kierunkiem nauczyciela prostych tekstów”. Celem jest pokazaniu uczniom oddziaływania języka łacińskiego i kultury rzymsko-greckiego antyku na języki i kulturę europejską wieków późniejszych. Nowa podstawa programowa ma dać nauczycielom przekonanie o doniosłości i atrakcyjności tych zagadnień.

źródło:dziennikustaw.gov.pl/wp.pl

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: