1metr wody = 10 zł za odpady

1metr wody = 10 zł za odpady

Od 1 lipca 2020 r. w Mławie będą obowiązywały nowe metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W nieruchomościach zamieszkałych jej wyznacznikiem będzie ilość zużywanej miesięcznie wody. Ten sposób pozwoli lepiej odzwierciedlić faktyczną liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość, a co za tym idzie – rzeczywistą ilość wytwarzanych odpadów.

W nieruchomościach zamieszkałych opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie stanowiła iloczyn zużywanej w danej nieruchomości w ciągu miesiąca wody oraz kwoty 10 zł, jeśli odpady są tam gromadzone i odbierane w sposób selektywny, bądź 30 zł, jeśli nie są one gromadzone i odbierane w sposób selektywny. Podstawą do ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami będzie średniomiesięczne zużycie wody na cele bytowe na terenie nieruchomości z czterech ostatnich miesięcy (jeśli w danej nieruchomości wykonanie pomiaru zużycia wody nie jest możliwe, będzie przyjmowana przeciętna miesięczna norma zużycia wody wynosząca 3,5 m sześc. na osobę zamieszkującą nieruchomość, ustalona na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2018 dla Mławy). Właściciele nieruchomości będą składać do urzędu miasta deklaracje zużycia wody, na podstawie których będą naliczane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w przypadku zmiany średniomiesięcznego zużycia wody, można składać kolejne deklaracje ze zaktualizowanymi danymi).

Metoda oparta na ilości zużytej wody lepiej odzwierciedla faktyczną liczbę osób zamieszkałych w nieruchomości, nawet jeżeli nie zostały one zgłoszone – np. do celów podatkowych – i nie są ujęte w jakichkolwiek ewidencjach. W przeciwieństwie do stosowanej obecnie metody opartej na liczbie mieszkańców, faktyczną ilość zużytej wody można zmierzyć na podstawie odczytów wodomierzy. W ten sposób miasto będzie dysponowało bardziej precyzyjnymi danymi o rzeczywistej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, dzięki czemu będzie mogło lepiej planować budżet gminy w obszarze gospodarki odpadami.

Dla nieruchomości niezamieszkałych opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą naliczane na podstawie liczby i objętości oddawanych pojemników z odpadami. W przypadku nieruchomości, na których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wyniosą one:

 • za pojemnik o objętości 120 l – 6,34 zł;
 • za pojemnik o objętości 240 l – 12,69 zł;
 • za pojemnik o objętości 360 l – 19,04 zł;
 • za pojemnik o objętości 660 l – 34,92 zł;
 • za pojemnik o objętości 1100 l – 58,20 zł;
 • za pojemnik o objętości 7000 l – 370,36 zł;
 • za pojemnik o objętości 9000 l – 476,18 zł.

Dla nieruchomości, na których odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, przyjęto następujące stawki:

 • za pojemnik o objętości 120 l – 19,02 zł;
 • za pojemnik o objętości 240 l – 38,07 zł;
 • za pojemnik o objętości 360 l – 57,12 zł;
 • za pojemnik o objętości 660 l – 104,76 zł;
 • za pojemnik o objętości 1100 l – 174,60 zł;
 • za pojemnik o objętości 7000 l – 1111,08 zł;
 • za pojemnik o objętości 9000 l – 1428,54 zł.

Uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek opłat miejscy radni przyjęli podczas sesji we wtorek 26 maja 2020 r. Wejdzie ona w życie 1 lipca br. (Regionalna Izba Obrachunkowa potwierdziła zgodność dokumentu z obowiązującym prawem).

Źródło: Krzysztof Napierski / UMM

fot.: Pexels

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: