Odział wewnętrzny żuromińskiego szpitala zamknięty

Odział wewnętrzny żuromińskiego szpitala zamknięty

Odział wewnętrzny w Żurominie z powodu koronawirusa został zamknięty. Z tego też powodu pacjenci przenoszeni są do innych placówek. Wynik pozytywny miał jeden lekarz i kilka pielęgniarek. Jak podaje żuromiński starosta Ireneusz Rejmus – oddział nie jest w stanie funkcjonować. Pozostałe oddziały szpitala funkcjonują normalnie.

Fot. SPZOZ Żuromin

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: