Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

OGŁOSZENIE STAROSTY MŁAWSKIEGO O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Starosta Mławski informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

 1. Przedmiot konsultacji:
  Projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
 2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
  rozpoczęcie – 02.11.2021 r.
  zakończenie – 16.11.2021 r.

III. Uczestnicy:
a) organizacje pozarządowe
b) podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), których określony w statucie obszar działania obejmuje teren Powiatu Mławskiego.

 1. Jednostka właściwa do przeprowadzenia konsultacji:
  Starostwo Powiatowe w Mławie
  Wydział Edukacji i Zdrowia
  ul. Władysława Stanisława Reymonta 6
  06-500 Mława
 2. Sposób wnoszenia uwag i opinii:
  a) uwagi i opinie dotyczące „projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego”  należy zgłaszać na załączonym formularzu w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Mławie, ul.Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława lub na adres e-mail: organizacje@powiatmlawski.pl
  b) uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:
  -odniesienie do zapisów konsultowanego projektu uchwały wraz z propozycją zmian i ich uzasadnienie,
  -pełną nazwę organizacji pozarządowej lub innego uprawnionego podmiotu, adres siedziby, dane kontaktowe  osoby upoważnionej do reprezentacji.

Szczegóły znajdują się pod adresem:

https://www.bip.powiatmlawski.pl/1794,konsultacje-dla-organizacji-pozarzadowych?tresc=29734

 

Starosta Mławski

Jerzy Rakowski

 

 

 

 

 

 

Źródło: powiatmlawski.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: