PIENIĄDZE DLA WŁAŚCICIELI LASÓW!

PIENIĄDZE DLA WŁAŚCICIELI LASÓW!

Termin składania wniosków: 03 sierpnia – 11 września

Lasy w przedziale wiekowym: 11 – 60 lat, powierzchnia: 0,10 – 20 ha

Zabiegi pielęgnacyjne objęte dofinansowaniem:

  1. przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez : a. wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego  w drzewostanie wynosi od 30 do 50 lat na lub b. dolesianie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 21 do 60 lat wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach (dopłata w wysokości od 8 137 zł/ha do 14 213 zł/ha);
  2. zróżnicowaniu struktury drzewostanu, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat, przez wprowadzenie podszytu rozumianego jako dolna warstwa w drzewostanie, złożona z gatunków drzewiastych i krzewiastych, chroniących i uaktywniających glebę (dopłata w wysokości od 4 610 zł/ha do 5 210 zł/ha);
  3. założeniu remizy rozumianej jako obszar, na którym są wprowadzane gatunki drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat, przy czym remiza powinna być ogrodzona oraz mieć powierzchnię 10 arów (dopłata w wysokości 848 zł);
  4. czyszczeniach późnych rozumianych jako cięcia pielęgnacyjne wykonywane w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 11 do 20 lat, polegające na rozluźnieniu drzewostanu przez usunięcie drzew niepożądanych (dopłata w wysokości 764 zł/ha do 917 zł/ha).

Wniosek  o sporządzenie planu inwestycji wraz z oświadczeniem dostępny na stronie internetowej www.dwukoly@olsztyn.lasy.gov.pl zakładka NASZA PRACA – NADZÓR NAD LASAMI NIEPAŃSTWOWYMI.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: