PIENIĄDZE NA ŁAGODZENIE SKUTKÓW SUSZY NA OBSZARACH WIEJSKICH I MIEJSKICH

PIENIĄDZE NA ŁAGODZENIE SKUTKÓW SUSZY NA OBSZARACH WIEJSKICH I MIEJSKICH

Programy finansujące inwestycje związane z wodą. Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach.

Od 22 lipca jednostki samorządu terytorialnego mogą sięgać po pomoc na realizację zadań w zakresie retencji na obszarach wiejskich – poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Klimatu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ten cel przeznaczono 50 mln zł w formie dotacji do 70 proc. kosztów kwalifikowanych. Nabór potrwa do 17 grudnia 2021 roku do godziny 15.30 lub do wyczerpania budżetu – podał NFOŚiGW.

Źródłem krajowych dotacji będzie program NFOŚiGW „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska”, który po modyfikacji przewiduje finansowanie samorządowych zadań w zakresie retencji korytowej lub przykorytowej na obszarach wiejskich. Za takie – według Strategii Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030 przyjętej 15 października 2019 r. przez Radę Ministrów – uznaje się obszar kraju z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

“Ogłoszony właśnie nabór dotyczący finansowania retencji na wsi wpisuje się w szersze działania resortu klimatu i NFOŚiGW, których celem jest m.in. łagodzenie skutków suszy w Polsce” – informuje NFOŚiGW.

Program „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska” (finansowanie retencji na wsi) jest jednym z 26 programów z tzw. pakietu zielonych inwestycji, skierowanego do różnych beneficjentów i opiewającego na łączną kwotę blisko 7,8 mld zł.

Inne dostępne obecnie programy finansujące inwestycje związane z wodą to popularna „Moja Woda”, czyli 100 mln zł na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe na prywatnych działkach.

“Ponadto do 17 sierpnia można składać wnioski o dofinansowanie m.in. realizacji inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach, na co również zarezerwowano 100 mln zł (ze środków norweskich). A kolejne 60 mln zł – w ramach unijnego naboru POIiŚ 2014-2020 – zostało przeznaczone dla gmin miejskich i miejsko-wiejskich na zmniejszenie problemu suszy i zminimalizowanie ryzyka podtopień podczas opadów nawalnych (nabór trwa do 28 sierpnia)” – podsumowuje NFOŚiGW.

Źródło: samorzad.pap.pl

Foto: FotoRieth z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: